Badanie dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”


Dzień dobry, nazywam się.......jestem ankieterem agencji badawczej BST, na zlecenie Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja, prowadzimy badanie odnośnie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu, a także umożliwi poznanie opinii mieszkańców na temat gotowości do podejmowania tych działań  na terenie własnych posesji i miejsc publicznych w gminie. Ankieta jest w pełni anonimowa i będzie wykorzystana wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z realizacją projektu. 

 

Badanie ankietowe prowadzone jest w ramach projektu: „WIKT – wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym” dofinansowanego z Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” oraz Grupę BST.
* p1 Jakie są  Pana/Pani zdaniem skutki zmian klimatu? 
* p2 Czy uważa Pan/Pani, że mieszkańcy gminy powinni mieć większą świadomość na temat skutków zmian klimatu
i sposobów zapobiegania im w swoim najbliższym otoczeniu?

* p3
Czy spotkał(a) się Pani/Pan z pojęciem:

  tak nie trudno powiedzieć
Zielona infrastruktura
Niebieska (błękitna) infrastruktura
Help
Zielona infrastruktura to sieć terenów zielonych takich jak lasy, zadrzewienia, tereny rolnicze, miedze, nieużytki, tereny chronione, parki, zieleńce, ogrody.
Niebieska infrastruktura (nazywana też błękitną) to jeziora, stawy, zbiorniki wodne, rzeki, potoki oraz ich doliny, rowy melioracyjne, tereny podmokłe, mokradła. 
* p4 Czy w Pana/Pani najbliższej okolicy występują poniższe elementy zielono-niebieskiej infrastruktury? 
* p5 Zielono-niebieska infrastruktura przynosi wiele korzyści - proszę ocenić każdą z poniżej wymienionych pod kątem ich ważności w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą.
  1 2 3 4 5
Zapobiega powodziom i suszy
Zwiększa retencję wody
Oczyszcza wodę, powietrze i glebę z zanieczyszczeń miejskich
Łagodzi zmiany klimatu
Zapobiega erozji wietrznej i wodnej gleby
Stabilizuje stoki (zapobiega powstawaniu osuwisk)
Zwiększa bioróżnorodność roślin i zwierząt
Stwarza warunki siedliskowe dla gatunków pożytecznych dla człowieka (owadów, płazów, ptaków, ssaków)
Poprawia walory krajobrazowe (potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji)
Tworzy korytarze ekologiczne dla roślin i zwierząt
Pozytywnie wpływa na stan ekosystemów (ekosystem to układ ekologiczny, np. las to ekosystem leśny, jezioro i morze to ekosystem wodny)
Inna (jaka?)
* p6 Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń:
  tak nie trudno powiedzieć
Prywatni właściciele, rolnicy lub przedsiębiorcy mają wpływ na jakość zielonej i niebieskiej infrastruktury.
Lokalne władze samorządowe mają wpływ na jakość zielonej i niebieskiej infrastruktury w gminie.
Właściwe kształtowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury ma wpływ na zrównoważony rozwój lokalny na terenie miejscowości i w gminie.
Właściwe kształtowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenie mojej miejscowości i w gminie mogłoby pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości mojego życia.
* p7 Jak ważne dla Pani/Pana jest właściwe kształtowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury w gminie?
* p8 Czy jest Pan/Pani gotowy/a zaangażować się w kształtowanie terenów zielono-niebieskiej infrastruktury w okolicy swojego miejsca zamieszkania?
* p9 W jaki sposób lokalne władze mogłyby pozytywnie wpłynąć na kształtowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury w gminie?

* p10 Czy posiada Pan/Pani lub zamierza posiadać swój własny ogród?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi* m1 Płeć:
* m2 Wiek:
W tym polu można wpisać tylko liczby.

* m3 Miejsce zamieszkania:
* m4 Jaka jest Pani/Pana sytuacja zawodowa?